algemene voorwaarden

algemene voorwaarden van het trainingsprogramma 
My first Design Collection (MƒDC)

Artikel 1: aanmelding, inschrijving, cursuskosten, annulering

 1. Aanmelding voor het trainingsprogramma geschiedt door indiening van een volledig ingevuld intakeformulier.
 2. Aanmelding geschiedt voor het volledige trainingsprogramma, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Inschrijving geschiedt doordat MƒDC de aanmelding schriftelijk aanvaardt.
 5. Aan de inschrijving gaat een selectieprocedure vooraf. Het aantal inschrijvingsplaatsen is beperkt.
 6. De deelnemer die is ingeschreven is verplicht het cursusgeld zonder korting of verrekening te voldoen. De hoogte van het cursusgeld is vermeld in de cursusinformatie en op de website van MƒDC. Het cursusgeld moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van MƒDC zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is MƒDC gerechtigd de inschrijving vervallen te verklaren.
 7. Annulering van de inschrijving door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van het programma is geen cursusgeld verschuldigd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het programma is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van hdet programma is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Artikel 2: het trainingsprogramma

 1. MƒDC is gerechtigd het trainingsprogramma af te gelasten, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn. Eventueel reeds betaalde cursusgelden worden in dat geval binnen 14 dagen teruggestort.
 2. MƒDC is niet aansprakelijk voor kosten van reeds aangeschaft cursusmateriaal en/of andere schade die de deelnemer lijdt als gevolg van de afgelasting.
 3. De deelnemer geeft MƒDC toestemming alle foto’s en ander beeldmateriaal van het trainingsprogramma naar eigen inzicht te gebruiken en te openbaren op haar website, in de pers of anderszins.
 4. De deelnemer geeft MƒDC toestemming zijn of haar kunstautobiografie te verspreiden onder de andere deelnemers en de docenten.
 5. De deelnemer geeft MƒDC toestemming zijn of haar contactgegevens te verspreiden onder de andere deelnemers.

Artikel 3: auteursrechten

MƒDC is rechthebbende op de auteursrechten van het trainingsprogramma en het aan de deelnemers ter beschikking gestelde cursusmateriaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal communicatiemiddel of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van MƒDC.

Artikel 4: aansprakelijkheid

MƒDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal.

Artikel 5: toepasselijk recht

Op een met MƒDC aangegane overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6: klachten

Klachten kunnen door een deelnemer schriftelijk of per e-mail worden kenbaar gemaakt aan de projectleiding van MƒDC. De projectleiding zal binnen vijf werkdagen contact opnemen met de deelnemer om te bespreken hoe en op welke termijn de klacht zal worden afgehandeld. Indien de deelnemer niet voldoende recht wordt gedaan naar zijn/haar oordeel, wordt de klacht behandeld door het bestuur van het My first Design Collection.

Amsterdam, 31 juli 2011.